KP Energy Sveriges allmänna villkor

Allmän

Inledning

Dessa allmänna villkor gäller vid alla leveranser av produkter och tjänster från KP Sverige AB, org.nr 559191-0004 (”KP Energy”). De kan ensidigt ändras av KP Energy och träder i kraft då de publicerats på KP Energys hemsida. Information om förändring publiceras också i KP Energys kundportal.

KP Energy tillhandahåller produkter och tjänster för köparens professionella bruk. KP Energy kan komma att tillhandahålla tjänster för slutkundens bruk, vilket i så fall inte omfattas av dessa allmänna villkor.

De rutiner som hänvisas till i detta dokument finns i KP Energys kundportal eller på KP Energys hemsida.

Definitioner

 • Arbetsdag: Helgfri vardag (måndag till fredag) undantaget midsommarafton, julafton och nyårsafton.
 • Beställningsvara: Produkt som anskaffas av KP Energy för köparens räkning utan att produkten har en plats på KP Energys lager eller en produkt som modifierats eller på annat sätt gjorts unik för köparen.
 • Fastpris: Tjänst innebärande att KP Energy garanterar att priset på en produkt inte förändras fram till leverans sker.
 • Köpare: Organisation som beställer produkter och/eller tjänster från KP Energy.
 • Lagervara: Produkt som har en plats på KP Energys lager och som i mån av tillgång finns för omgående leverans.
 • Leverans av produkt: Då produkten fysiskt överlämnas från KP Energy till köparen eller köparens ombud.
 • Leveransdag: Den dag produkten levereras till köparen eller plats som köparen anvisat.
 • Produkt: Vara eller material
 • Slutkund: Organisation eller person till vilken köparen säljer produkter från KP Energy, med eller utan montage.
 • Tjänst: Immateriellt ting som KP Energy tillhandahåller som ett komplement till produkterna. En tjänst kan vara en finansiell lösning, en utbildning, ett digitalt hjälpmedel etc.
 • Utlastningsdag: Den dag produkten är tillgänglig för köparen på KP Energys lager.

 

Sortiment och priser

Produkter

De produkter som KP Energy tillhandahåller visas i KP Energys kundportal tillsammans med priser, beskrivningar, garantivillkor etc beroende på vad som är tillämpligt för respektive produktkategori.

Tjänster

De tjänster som KP Energy tillhandahåller visas i KP Energys kundportal eller på KP Energys hemsida.

Fraktkostnad

Fraktkostnad tillkommer enligt KP Energys prislista och inkluderar emballeringskostnad. Vid leveransförhållanden utöver de normala tillkommer tilläggskostnader baserade på KP Energys merkostnader. Sådana leveransförhållanden är t ex platser med lägre höjd än frihöjd, vägar med viktbegränsningar och leveransadress utan fast vägförbindelse.   

Då köparen, eller köparens ombud, hämtar produkterna hos KP Energy tillkommer istället för fraktkostnad en emballeringskostnad.

Förändringar i produkt- och tjänstesortiment

KP Energy utvärderar löpande såväl produkter, tjänster och leverantörer för att ständigt erbjuda köparen ett attraktivt sortiment av varor och tjänster. Förändringar i sortimentet sker därför löpande och aktuellt utbud framgår alltid i KP Energys kundportal och på KP Energys hemsida.

Prisförändringar

KP Energy justerar priserna löpande. Höjning överstigande 3% inom någon av huvudkategorierna aviseras till kunder med avtal minst trettio dagar innan höjning träder i kraft. Med huvudkategori avses solpaneler, växelriktare, optimerare, montagematerial och energilager. Sänkning kan ske omgående.

KP Energy förbehåller sig rätten att i extrema fall justera priserna omgående vid händelse som ligger utanför KP Energys kontroll och som påverkar KP Energys inköpspriser i hög grad. Sådan händelse kan vara valutakursförändring, förändrad skatt eller pålaga eller bristsituation avseende produkter på marknaden. I sådant fall ersätts aviseringen av meddelande som publiceras i KP Energys kundportal.

 

Beställning och leverans

Beställning

Beställning sker i första hand genom att Köparen registrerar sin beställning i KP Energys kundportal. Beställning kan även ske genom kontakt med KP Energys kundtjänst via mejl eller telefon. Det är köparens ansvar att se till att den person som gör beställningen är behörig. Beställningen är bindande för båda parter då KP Energy har bekräftat den. Beställning kan göras för leverans upp till en tidpunkt nio månader bort. Om KP Energy bekräftar beställningen med ett annat leveransdatum  än det köparen önskat kan köparen kontakta KP Energy inom två arbetsdagar och ändra eller avboka ordern utan kostnad. Om köparen inte gör detta är ordern bindande.

Leverans och leveransvillkor

Leverans sker på arbetsdag om annat inte överenskommits i det specifika fallet.  

Leverans sker enligt leveransvillkor DDP (Incoterms 2020). I de fall lossning inte kan ske med hjälp av handtruck och bakgavellyft ansvarar köparen för att lossningshjälpmedel finns till hands.  .

Om köparen istället för leverans önskar hämta produkterna från KP Energys lager sker detta enligt rutin Upphämtning.

Vid leverans ska Köparen kontrollera produkterna enligt rutin Mottagningskontroll. Om representant för köparen inte är på plats vid leveranstillfället och inte heller går att nå via uppgivet telefonnummer lossas inte produkterna. Dessa tas istället tillbaks till transportörens eller KP Energys lokaler på köparens bekostnad. Köparen svarar även för lagerhållningskostnad tills slutlig leverans skett. Om leverans ej har kunnat ske efter fem arbetsdagar makuleras beställningen. Detsamma gäller om hämtning av produkterna ej skett på KP Energys lager då köparen begärt upphämtning. I båda fallen är köparen skyldig att ersätta KP Energy för de merkostnader som KP Energy åsamkats, dock minst 500 kr per påbörjat dygn. 

KP Energy accepterar slutkunden som köparens representant förutsatt att köparen meddelat slutkundens namn till KP Energy. Köparen ansvarar i sådant fall för att informera slutkunden om krav på och ansvar för denne i samband med leveransen.

Om överenskommelse träffats om att lossning får ske utan kvittens ansvarar KP Energy inte för skador på produkterna som var synliga vid lossningstillfället, ej heller för saknade produkter i leveransen. Energilagringsenheter (batterier) lossas inte utan kvittens då det är s k farligt gods.

Fakturering och betalning

Fakturering

KP Energy fakturerar kreditgodkänd köpare då produkterna levererats ut från KP Energys lokaler.  För tjänster sker fakturering efter leverans om inte annat framgår av den specifika tjänstens villkor.

För köpare som inte är kreditgodkänd gäller istället att förskottsbetalning ska göras före leverans, enligt rutin Förskottsbetalning, alternativt att tillräcklig säkerhet ställs för leveransen.

Prissättning

Beställningsdagens pris gäller. Eventuellt kampanj- eller offertpris gäller före listpriset. Priser i en offert gäller för det aktuella objektet och vid odelad offert.

Priserna för produkter avser leverans inom tre månader. För leverans därefter tillkommer ett pristillägg för fastpris som framgår av tjänsteprislistan.

Betalning

Om annat inte avtalats ska betalning ske senast 20 dagar efter fakturadatum. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta från första dagen efter förfallodag med referensränta + 8 %-enheter.

För förskottsfaktura gäller kortare betalningstid. Utebliven betalning av förskottsfaktura per dagen efter förfallodagen innebär att köparen avbokat beställningen.

 

Ändring och avbeställning av order, retur och reklamation

Ändring av köparen

Ändring av order kan göras fram till och med fem* dagar före leveransdagen enligt rutin Ändring av order. Tidigareläggning av leverans kan göras om produkt finns tillgänglig för leverans det önskade datumet. Senareläggning av leverans medför tillägg för fastpris om sådant skulle tillkommit om ordern ursprungligen skulle ha levererats på den nya leveransdagen.

Vid utökning av ordern behandlas det tillkommande som en ny order. Vid minskning av ordern behandlas minskningen som avbeställning.

Ändring senare än fem* dagar före leveransdagen kan i vissa fall vara möjlig och då mot en ändringskostnad på 1000 kr utöver vad som gäller om ändring görs tidigare.

*För leveranser till adresser med postnummer som börjar på 92-97 gäller sex dagar och för postnummer som börjar på 98 gäller sju dagar.

Ändring av KP Energy

Om KP Energy senarelägger leveransdagen för huvuddelen av ordern mer än fyra veckor, har köparen rätt att inom två arbetsdagar från det att besked om förändringen erhållits, avbeställa lagervarorna på ordern utan kostnad. Med huvuddelen av ordern avses mer än 50% av ordervärdet.

Om enstaka produkter inte kan levereras på den bekräftade leveransdagen ska KP Energy om möjligt ersätta dessa produkter med likvärdiga produkter, i första hand i samma prisnivå (+-5%) som de beställda produkterna, till det pris som ersättningsprodukterna har. Köparen ska godkänna ersättningsprodukterna. Om inte köparen godkänner ersättningsprodukterna har köparen rätt att avbeställa lagervarorna på ordern utan kostnad. Sådan avbeställning ska göras inom två arbetsdagar från det att köparen underrättats om ersättningsprodukterna. Om KP Energy inte kan erbjuda produkt som godkänns av köparen och köparen heller inte godkänner senareläggning av leverans av denna eller dessa produkter, har KP Energy rätt att annullera hela eller del av ordern utan ersättning till köparen.

Avbeställning

Avbeställning av produkter görs enligt rutin Avbeställning. Vid avbeställning tar KP Energy ut en avgift av köparen enligt nedanstående tabell:

  Lagervaror Beställningsvaror Övrigt

Minst tio dagar före leveransdag

0% 100%  

Fem* - nio dagar före leveransdag

10% 100%  

Senare än fem* dagar före leveransdag

20% 100%

Ersättning för verkliga kringkostnader som t ex emballering, avbokningskostnader för frakt

Order med fastpris (ovanstående delar av tabellen ej tillämpliga)

30% 100%

Ersättning för verkliga kringkostnader som t ex emballering, avbokningskostnader för frakt

*För leveranser till adresser med postnummer som börjar på 92-97 gäller sex dagar och för postnummer som börjar på 98 gäller sju dagar.

Returer

Om köparen önskar returnera en produkt görs det enligt rutin retur.

KP Energy tar inte emot returer av:

 • Beställningsvaror
 • Kampanjvaror
 • Fyndvaror/utförsäljningsvaror
 • Produkter som levererats av annan än KP Energy
 • Produkter som levererats för mer än 60 kalenderdagar sedan
 • Produkter som vid ordertillfället var utgående i KP Energys sortiment
 • Produkter med ett värde understigande 1000 kr exkl moms
 • Produkter som använts eller saknar originalförpackning

Köparen bekostar returfrakten och står risken för produkten under transporten.

KP Energy krediterar 100% av produktens pris för fullgod produkt, dvs för produkt som KP Energy kan sälja som ny. Om originalförpackningen är skadad krediteras 50% av produktens pris och om produkten är skadad krediteras 0% av produktens pris.

För hanteringskostnader tar KP Energy ut en returavgift på 500 kr per ärende, dock ej om köparen själv bokar returfrakten. Produkten ska ha returnerats till KP Energys lager senast tio arbetsdagar efter att returen registrerats. I annat fall bortfaller köparens rätt till ersättning.

För retur som beror på fel av KP Energy – se Reklamation.

Reklamation

Reklamation ska ske så snart som möjligt efter att bristen eller felaktigheten upptäckts eller borde ha upptäckts enligt rutin Reklamation. Förutom när det gäller fel som täcks av produkttillverkarens garantier, ska reklamation ske senast tre månader efter leveransdagen och om möjligt innan produkten monteras.

För att möjliggöra utredning ska fel i leveransen som upptäcks eller kunnat upptäckas vid mottagande av godset dock reklameras senast fem arbetsdagar efter leveransdagen. Om felet kan antas ha uppkommit under transporten och godset kvitteras på särskild fraktsedel ska felet dessutom omedelbart anmälas till fraktföraren.

Om reklamation inte sker enligt ovan förlorar köparen rätten till ersättning.

 

Specifika villkor för vissa tjänstekategorier

Utbildning 

För utbildning måste avanmälan ske senast fem arbetsdagar före utbildningsdagen. Annars debiteras hela beloppet. Anmäld person kan utan kostnad ersättas med annan fram till och med dagen före utbildningens början.   

Finansiella tjänster

Utökad kredittid accepteras av köparen vid orderläggning i KP Energys kundportal och avser endast den aktuella beställningen.

Tillfälligt utökad kredit upphör automatiskt om förnyad ansökan inte gjorts senast två veckor före kreditperiodens utgång.

För factoring, leasing etc är KP Energy endast förmedlare, varför affärsvillkoren avtalas separat mellan köparen och leverantören av resp finansiell tjänst.

Logistiktjänster

Lossningshjälp med kranbil, större truck etc beställs vid ordertillfället. Kostnadsfri avbokning kan ske förutsatt att KP Energy inte åsamkas kostnader pga detta. I sådant fall står köparen för KP Energys merkostnader.

För leverans inom specificerat tidsfönster gäller att försening föreligger om leveransen anländer mer än 30 minuter utanför bekräftat tidsintervall. Ansvaret för skada till följd av detta är, oavsett vad som sägs under rubriken Ansvar, begränsat till det belopp köparen betalat för tjänsten ”leverans inom specificerat tidsfönster”.

Övriga tjänster

För IT-stöd för köparens verksamhet (Empower) gäller att fakturering sker månadsvis, samt att uppsägning av tjänsten sker till månadsskifte med minst 30 kalenderdagars varsel.

För Anläggningsdesign gäller att beställningen är bindande när KP Energy godkänt köparens underlag, samt att KP Energys ansvar vid fel i designen är begränsat till beloppet enligt vad som sägs under punkt Ansvarsbegränsning nedan.

 

Ansvar

Ansvar för produktfel

KP Energy ansvarar för produktfel enligt de produktspecifikationer och garantivillkor som respektive produkttillverkare har. Sådana garantier omfattar aldrig fel orsakade av felaktig montering, felaktigt handhavande, bristande underhåll, slitage, onormal påfrestning eller onormal användning. 

KP Energy ansvarar inte för indirekta kostnader i samband med produktfel eller misstanke om produktfel, utöver det som respektive produkttillverkare gör. Innan felsökning och avhjälpande åtgärd vidtas ska köparen reklamera eller på annat sätt överenskomma med KP Energy om hur felsökning ska ske. Om detta inte sker har köparen inte rätt till ersättning.

Ansvar för synligt fel i leverans

KP Energy ansvarar för produkt som skadats under transport, förutsatt att köparen kontrollerat produkterna enligt rutin Mottagningskontroll.

KP Energy ansvarar för fel som innebär att leveransen avviker från bekräftad order, inklusive ändringar, avseende produkt, antal, tidpunkt och plats.

Ansvar för sakskada

KP Energy ansvarar inte för skada som produkt orsakar på fast eller lös egendom.

Ansvar för omhändertagen produkt

Produkt som levererats till Köparen och som ska returneras till KP Energy, oavsett anledning, ska hanteras och förvaras av Köparen så att produkten, inklusive förpackning, inte försämras.

Avvikelse från specifikation

KP Energy reserverar sig för att produkt kan avvika från beskrivning i KP Energys kundportal. Om avvikelsen är väsentlig för köparen ska KP Energy tillsammans med köparen söka hitta en lösning på problemet.

Ansvarsbegränsning

KP Energy ansvarar aldrig för indirekta skador, kostnader eller förluster såsom, men inte begränsat till, utebliven vinst, produktionsbortfall, informationsförlust eller goodwillförlust. Detta gäller dock inte vid grov vårdslöshet eller vid uppsåt.

KP Energys ansvar per skadetillfälle, inklusive en serie av relaterade skadetillfällen, är begränsat till ett belopp motsvarande femtio procent av produktens, produkternas eller tjänstens nettopris. Om tjänsten är av löpande karaktär gäller sex månaders nettopris som begränsning.

 

Rättigheter

Immateriella rättigheter

KP Energy tillgängliggör i kundportalen och på andra sätt information om produkter och tjänster. Denna information är KP Energys eller KP Energys leverantörs immateriella tillgång och får endast användas inom ramen för köparens och KP Energys professionella relation.

Säkerhet

Om köparen saknar kreditutrymme för sin beställning har KP Energy rätt att neka köp. KP Energy kan medge köp om köparen ställer säkerhet som av KP Energy bedöms tillräcklig. Sådan säkerhet kan vara företagsinteckning, bankgaranti, moderbolagsgaranti, personlig borgen, borgensförbindelse eller förskottsbetalning. Om KP Energy har välgrundad anledning att befara att köparen inte kommer att kunna betala för beställda produkter har KP Energy rätt att stoppa leveranser och begära säkerhet även om godkänt kreditbelopp ej utnyttjats till fullo.  

Marknadsföring

Köparen har rätt att använda KP Energys logotyp och annat marknadsmaterial som KP Energy tillhandahåller inom ramen för samarbetet utan kostnad. Logotypen ska användas enligt KP Energys anvisningar.

Personuppgifter

KP Energy behandlar personuppgifter enligt beskrivning på hemsidan https://kpenergy.se/integritetspolicy/

Sekretess

KP Energy och köparen ska hålla information om varandras affärsförhållanden konfidentiell och inte avslöja den för någon utomstående utom om det krävs för att fullgöra avtalet eller om det krävs enligt lag, domslut eller myndighetsbeslut.

Överlåtelse av avtal

Om KP Energy och köparen tecknat avtal avseende sitt samarbete och någon av parterna önskar överlåta avtalet, får det ske först efter att den andra parten har godkänt det. Dock har KP Energy alltid rätt att föra över avtalet till bolag inom samma koncern.

Befrielsegrunder/Force majeure

Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att KP Energys eller köparens fullgörande av sina åtaganden hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet som KP Energy resp köparen inte kan råda över, såsom eldsvåda, naturkatastrofer, och extrema naturhändelser, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, handels- och valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, som orsakas av sådan befrielsegrund.

Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund endast om deras inverkan på KPs eller köparens åtaganden inte kunde förutses då beställningen gjordes.

Den av KP Energy och köparen som vill åberopa befrielsegrund enligt ovan ska utan dröjsmål underrätta den andra parten skriftligt.

Oavsett vad som i övrigt gäller enligt dessa bestämmelser, får KP Energy eller köparen häva beställningen genom skriftligt meddelande om fullgörande av leverans försenast mer än sex månader av befrielsegrund enligt ovan.   

Tvistlösning

Tvister mellan KP Energy och köparen ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).

Regler för Förenklat skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte skall vara Stockholm och språket för förfarandet skall vara svenska. Svensk lag skall tillämpas på tvisten.

KP Energy äger dock rätt att inför allmän domstol väcka talan om utbetalning av  enligt avtal och/eller dessa Allmänna villkor förfallna belopp.